Prohlášení

Informace uvedené na těchto webových stránkách slouží pouze k obecným informačním účelům. Informace byly poskytnuty společnosti Creative Outdoor Products a ačkoliv se snažíme o průběžné aktualizování informací a jejich správnost, neposkytujeme žádné prohlášení ani výslovnou či odvozenou záruku jakéhokoliv druhu týkající se jejich úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti ve vztahu k webovým stránkám nebo informacím, produktům, službám nebo související grafice, které jsou na těchto webových stránkách z jakéhokoliv důvodu uvedeny. Na tyto informace v každém případě spoléháte na své vlastní riziko.

Za žádných okolnosti neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody včetně například nepřímých nebo následných ztrát či škod, ani za jakékoliv jiné ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu vyplývající ze ztráty dat nebo zisku, které vyplývají z používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s ním.

Prostřednictvím těchto webových stránek můžeme odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Creative Outdoor Products. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem nebo dostupností takových stránek. Zahrnutí jakýchkoliv odkazů neznamená nezbytně doporučení nebo podporu názorů na těchto odkazech prezentovaných.

Vynakládáme maximální úsilí na zachování funkčnosti a hladkého chodu těchto webových stránek. Společnost Creative Outdoor Product nicméně nenese ani neponese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost těchto webových stránek v důsledku technických potíží mimo její kontrolu.